Team 910

Når du skal være elev på Faaborgegnens Efterskole, skal du som 10. klasse elev vælge mellem den prøvefrie og projektorienterede 10+ eller den teambaserede Team910, hvor du går til folkeskolens afsluttende prøver. Hvis du skal i 9. klasse, skal du kun forholde dig til Team 910. Læs mere om 910
FAAE Glow

Team 910

Introduktion til Team 910

Når du går på Team 910, er dit skema tilrettelagt, så alle timer består af blokke med:

  • Tema Human: Dansk, historie, kristendom og samfundsfag
  • Tema Natek: Matematik og fysik/kemi
  • Tema Sprog: Engelsk, tysk og fransk

Lærerne arbejder sammen i teams, hvilket betyder, at de forbereder sig sammen, således at undervisningen får en klar sammenhæng i de enkelte fag og fra fag til fag. Det betyder også, at du nogle dage kan have et fag i flere timer ad gangen, for det bl.a. giver mulighed for faglig fordybelse og tilegnelse af brugbare erkendelses- og arbejdsformer.

Og hvorfor nu 10+ og Team 910? Fordi vi tror på, at vi ikke kan opdrage på eller undervise unge uden i et eller andet omfang at komme til at genere dem lidt. Derfor forsøger vi hele tiden at aflure de rette metoder for, at vores elever får den bedst mulige læring.

Gode processer indebærer, at eleverne har og bevarer lysten til at lære. Derfor skal undervisningen også give rum for og mod til at gå det utrygge og det ukendte i møde.

Eleverne spiser og hygger sammen
Plads til afslapning

Niveaudelt undervisning

For mange år siden sagde skolemanden Christen Kold om undervisning: ”klistret på, det regner af.” Eller sagt på en anden måde: Undervisning handler om en levende vekselvirkning mellem lærere og elever. Det spændende i undervisningen sker, når alle tager aktivt del i det, som foregår i et klasselokale. Derfor spiller elevmedbestemmelse en vigtig rolle på Faaborgegnens Efterskole, også i undervisningen.

Du skal derfor åbne dine øjne, have modet til at lytte til dig selv og lysten til at lytte til andre.

 

Niveaudelt undervisning

På Faaborgegnens Efterskole tror vi på, at undervisningen bedst lykkes for både lærere og elever, hvis alle er placeret på lige præcist det niveau, der passer til den enkelte. Vi laver derfor niveaudeling i vores Team 910 med fagligheden og den enkelte elev i centrum. I alle fagene og på alle niveauer er det faglige i højsædet. Undervisningen er tilrettelagt, så alle kan følge med i det tempo, som er nødvendigt for den enkelte.

Plads til sjov

Prøvefag

Vi tilbyder undervisning og prøve i FP9 og FP10 og følgende fag er prøvefag: dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi.

Vi følger de fastsatte slutmål og delmål for folkeskolen. Undervisningen kan studeres nærmere i skolens indholdsplan for skoleåret 2020-21, som kan rekvireres ved henvendelse til skolen eller downloades på siden Lov om åbenhed.

Desuden tilbyder vi FP9 prøvefagene; historie, kristendom, samfundsfag, idræt, biologi og geografi.

Som elev på Faaborgegnens Efterskole skal du vælge imellem Team 910 eller den prøvefri 10. klasse; 10+.

Valgfag

Hånd og ånd går såmænd side om side i vores alsidige valgfagstilbud. Valgfagene skifter tre gange om året, og udbuddet af fagene varierer, alt efter elevernes ønsker og lærernes kompetencer, men vi lægger vægt på at tilbyde et bredt og mangfoldigt udbud af valgfag.

Vi gør brug af skolens og omegnens faciliteter, så du vil altid finde en masse idræt, sang, musik, drama, filosofi og andre kreative fag i vores valgfagsblokke. I 2015-16 er valgfagene f.eks. streetdance, hockey, debatten, psykologi, filmværksted, 1/2 marathon, modelværksted, musik, streetbasket, klatring, it for nørder, design og meget, meget mere.